Regulamin         

REGULAMIN

Pokoi Gościnnych i Apartamentów

w Zakopanem ul. Krupówki 19

 

Par.1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pokoi Gościnnych i Apartamentów w Zakopanem przy ul. Krupówki 19, zwanych dalej Obiektem. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie przez Gościa obiektu karty meldunkowej, jak również dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.

 

Par.2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje i Apartamenty w obiekcie wynajmowane są na doby hotelowe.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych, zaplanowanego w danym dniu przyjazdu Gości do zajmowanego pokoju/apartamentu lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

 

Par. 3 MELDUNEK

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem, podpisanie karty meldunkowej oraz uiszczenie pozostałej do zapłaty należności za zaplanowany pobyt.

 2. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu należącym do obiektu lub Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających na terenie Obiektu.

 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową oraz za kolejne doby hotelowe pozostałe do końca zaplanowanego pobytu.

 

Par. 4 USŁUGI

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości obsługi Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie Pracownikowi Recepcji bezpośrednio lub telefonicznie, co umożliwi dalszą poprawę świadczonych usług.

 3. Obiekt zapewnia Gościom :

 1. Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku.

 2. Bezpieczeństwo pobytu w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu.

 3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie.

 

Par. 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

 2. Gość Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu , powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

 3. W Obiekcie, zarówno w pokojach i apartamentach jak i w częściach wspólnych obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Obiekt zastrzega sobie prawo nałożenia na Gościa kary grzywny w wysokości 500 zł w przypadku niezastosowania się do przedmiotowego zakazu.

 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu w trybie natychmiastowym.

 

Par. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.

 2. W przypadku stwierdzenia przez Gościa zdarzenia utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracowników Recepcji.

 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu bądź innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie miejsc postojowych, których właściciele współpracują z Obiektem w przedmiotowym zakresie lub poza tym terenem.

 

Par 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju gościnnym bądź w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres, na jego koszt.

 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa prośby odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa pozostawione przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu.

 

Par 8 CISZA NOCNA

 1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.

 

Par. 9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia istotnych uchybień w jakości świadczonych usług.

 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

Par. 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Obiekt akceptuje obecność małych zwierząt domowych. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Obiektu.

 2. W pokojach gościnnych i apartamentach nie wolno przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

 3. Zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 4. Zabrania się hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy które przeszkadzają, szkodzą bądź irytują innych Gości Obiektu.

 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i apartamentach, w ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpiecznego korzystania.